Αρχική Μαθήματα Προηγ. Τεχνικές Επεξεργασίας Σήματος
Προηγμένες Τεχνικές Επεξεργασίας Σήματος

Αντικείμενο

Σύγχρονες μέθοδοι επεξεργασίας σημάτων οι οποίες παρουσιάζουν ενδιαφέρον τόσο στην περιοχή των ιατρικών σημάτων όσο και στην ανάλυση άλλων σημάτων γενικότερα. Στατιστική ανώτερης τάξης. Στατιστική τρίτης και τέταρτης τάξης. Υπολογισμός σωρειτών και φασμάτων τρίτης και τέταρτης τάξης. Μοντέλα αυτοπαλινδρόμησης με χρήση στατιστικής ανώτερης τάξης. Ανάλυση χρόνου-συχνότητας. Εισαγωγή στην ανάλυση σήματος με χρήση κυματιδίων. Συνεχή και διακριτά κυματίδια. Πολυδιακριτή ανάλυση. Σχεδίαση προσαρμοσμένων φίλτρων. Αποθορυβοποίηση σημάτων. Ανίχνευση και προσδιορισμός καθυστερήσεων και ασυνεχειών. Εφαρμογές σε ιατρικά σήματα όπως καρδιακοί ήχοι, αναπνευστικοί ήχοι, προκλητά δυναμικά, καρδιογράφημα, εγκεφαλογράφημα. Εφαρμογή σε άλλα σήματα μεγάλης πολυπλοκότητας (σεισμικά σήματα).

Διδάσκοντες

Λ. Χατζηλεοντιάδης, Β. Χαρίσης

Πρόγραμμα μαθημάτων

Τετάρτη 13:00-15:00, Θεωρία

Τετάρτη 16:00-18:00, Ασκήσεις

Downloads

Συνάρτηση στο MATLAB για απεικόνιση σήματος μαζί με την τυπική απόκλιση.

Διάφορα - Βοηθήματα
Εργασίες