Αρχική Μαθήματα Μέθοδοι Επεξ. Σηματος & Εφ/γές (ΜΠΣ)
Μέθοδοι Επεξεργασίας Σήματος & Εφαρμογές (ΜΠΣ)

Αντικείμενο

Διατάξεις πρόσκτησης και επεξεργασίας σημάτων, ανομοιόμορφη δειγματοληψία, εκτίμηση χρονικού όρου, ανάλυση Cepstrum, εφαρμογές, φίλτρα Wiener, εκτίμηση ροπών στάσιμου σήματος, ροπές ανώτερης τάξης, μη στάσιμα στοχαστικά σήματα, ανίχνευση κυματομορφών, κατάταξη και αναγνώριση σημάτων, ανάλυση σήματος στο πεδίο του χρόνου και στο πεδίο των συχνοτήτων, εφαρμογές στην επεξεργασία ηλεκτρικών, μαγνητικών, ακουστικών και βιολογικών σημάτων.

Διδάσκοντες

Σ. Πανάς

Πρόγραμμα μαθημάτων

Καθορίζεται ύστερα από συνεννόηση του διδάσκοντα και των φοιτητών.

Downloads

Διάφορα - Βοηθήματα
Εργασίες