ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Print
Written by Administrator   
Monday, 04 December 2017 00:00

Πληροφορίες σχετικά με την παράδοση της εργασίας

Υλικό παράδοσης:

1) Σύντομη αναφορά έως 30 σελίδες (font: Calibri (Body), size: 11pt, spacing: single) όπου θα περιγράφεται το πρόβλημα με το οποίο ασχοληθήκατε, πως σχεδιάσατε και πως υλοποιήσατε το σύστημα, γιατί επιλέξατε το συγκεκριμένο τρόπο, τι δυσκολίες αντιμετωπίσατε και πως τι ξεπεράσατε κλπ. ΠΡΟΣΟΧΗ: Στο εξώφυλλο θα πρέπει να φαίνονται τα ονοματεπώνυμα και τα ΑΕΜ των μελών της ομάδας καθώς και το θέμα με το οποίο ασχολήθηκαν.

2) Διαφάνειες PowerPoint ή Keynote, οι οποίες θα αντιστοιχούν σε παρουσίαση περίπου 5 λεπτών, όπου θα παρουσιάζεται το project που υλοποιήσατε, τεχνικές δυσκολίες, πως αντιμετωπίστηκαν, πλεονεκτήματα/μειονεκτήματα συγκεκριμένης υλοποίησης, πειραματικά αποτελέσματα από τη χρήση του συστήματο (π.χ. ακρίβεια ανίχνευσης blinking/fall, false alarms κλπ). ΠΡΟΣΟΧΗ: Στην πρώτη διαφάνεια θα πρέπει να φαίνονται τα ονοματεπώνυμα και τα ΑΕΜ των μελών της ομάδας καθώς και το θέμα με το οποίο ασχολήθηκαν.

Τρόπος παράδοσης:

Η αναφορά πρέπει να είναι σε μορφή .pdf με την ονομασία: Report_[αριθμός ομάδας]_[θέμα], παράδειγμα Report_01_A,pdf, Report_15_B,pdf

Η παρουσίαση (PowerPoint ή Keynote) πρέπει να έχει την ονομασία: Presentation_[αριθμός ομάδας]_[θέμα], παράδειγμα Presentation_01_A.pptx, Presentation_15_B.key

Τα παραπάνω αρχεία θα πρέπει να βρίσκονται σε φάκελο με την ονομασία [αριθμός ομάδας]_[θέμα], παράδειγμα: 01_Α, 15_Β. Ο φάκελος αυτός θα πρέπει να συμπιεστεί σε μορφή .zip με το ίδιο όνομα.

To .zip αρχείο εάν έχει μέγεθος έως 4ΜΒ θα αποσταλεί με email στη διεύθυνση This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it . Διαφορετικά, στην ίδια διεύθυνση θα αποσταλεί linκ από όπου θα είναι δυνατή η λήψη του αρχείου.

Το email θα πρέπει να έχει θέμα Ομάδα ΧΧ - Θέμα Χ, παράδειγμα: Ομάδα 01 - Θέμα Α. Στο σώμα του email θα πρέπει να αναφέρονται μόνο τα ονόματεπώνυμα, τα ΑΕΜ και τα email των μελών της ομάδας.

Καταληκτική ημερομηνία:

Το παραπάνω email θα πρέπει να αποσταλλεί έως την Παρασκευή 23 Φεβρουαρίου 2018, στις 23:59:59. Κατόπιν συνεννόησης θα αποφασιστεί μια κοινή ημερομηνία (στο διάστημα 26.02.18 - 02.03.18) για την διεξαγωγή των παρουσιάσεων.

 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Εργασίες που δεν ακολουθούν τις παραπάνω οδηγίες δε θα βαθμολογηθούν!


Ο Διδάσκων

 

Last Updated on Monday, 04 December 2017 11:00